Nhìn lại XCMG qua những nhiệm kỳ

mayxaydungxcmg.com2020 signifies the beginning of a new decade, and for XCMG, it is also a whole new era as 2019 marks the 30th anniversary of the official foundation of XCMG Group. As forwarding on the next chapter, let’s first reflect upon the previous pages.
For XCMG, the 20th century is an era of exploration. Officially founded in 1989, XCMG started the self-developing phase of the China construction machinery industry. In 1996, XCMG was listed on the Shenzhen Stock Exchange, marking a milestone in XCMG’s reform as an explorer and pioneer

mayxaydungxcmg.com –  2020 cho thấy sự khởi đầu của một thập kỷ mới, và đối với XCMG, nó cũng là một kỷ nguyên hoàn toàn mới khi 2019 đánh dấu kỷ niệm 30 năm nền tảng chính thức của Tập đoàn XCMG. Khi chuyển tiếp vào chương tiếp theo, hãy phản ánh đầu tiên về các trang trước.
Đối với XCMG, thế kỷ 20 là một kỷ nguyên của khám phá. Chính thức thành lập vào năm 1989, XCMG bắt đầu giai đoạn tự phát triển của ngành máy móc xây dựng Trung Quốc. Năm 1996, XCMG được liệt kê trên Sàn chứng khoán Thâm Quyến, đánh dấu cột mốc trong cải cách của XCMG là một nhà thám hiểm và người tiên
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *